Säännöt

Päivitetty: 26.2.2024

Klubin tarkoituksena on tarjota jäsenilleen sekä vierailleen turvallinen ja miellyttävä ympäristö BDSM- ja fetissi-harrastuksiin sekä mahdollisuuden samanmielisten henkilöiden tapaamiseen. Yhteisiin sääntöihin ja käytänteisiin sitoutumalla taataan kaikkien viihtyvyys, hyvinvointi ja turvallisuus. Klubi ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, vaan kaikki sukupuolet, suuntautumiset ja fetissit ovat tervetulleita.

Yksityisklubin säännöt

Club X:n voimassa olevat säännöt.
 1. Club X on yksityisklubi. Kaikki tilojen käyttäjät ovat klubin jäseniä. Kuukausi- ja vuosijäsenen henkilöllisyyden on oltava henkilökunnan tiedossa. Vierailijat lasketaan päiväjäseniksi ja heidän henkilöllisyyden tulee olla kutsuneen jäsenen tiedossa. Tapahtumavieraat lasketaan päiväjäseniksi tapahtuman keston ajan.
 2. Jäsenten on ehdottomasti oltava täysi-ikäisiä eli vähintään 18-vuotiaita.
 3. Vuosi- ja kuukausijäseneksi pääsee maksamalla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen liittymismaksun, joka sisältää kuukauden jäsenyyden. Liittymismaksua ei palauteta, mikäli jäsen eroaa klubista.
 4. Päiväjäseneksi pääsee maksamalla päiväjäsenyysmaksun tai tapahtuman pääsymaksun.
 5. Kulloinkin voimassa oleva vuosimaksu maksetaan etukäteen ja se oikeuttaa jäsenyyteen 12 kuukauden ajan. Kuukausimaksut maksetaan etukäteen ja se oikeuttaa jäsenyyteen 30 päivän ajan. Mikäli jäsenmaksu on maksamatta, estetään sähköisen avaimen käyttö eikä jäsen voi käyttää tiloja.
 6. Jäsenmaksun suuruuden määrää klubin verkkosivuilla oleva hinnasto. Tapahtumien sisäänpääsymaksu vaihtelee tapahtuman mukaan. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti avoimia kuukausi- ja vuosijäsenille.
 7. Klubilla järjestetään säännöllisesti bileitä, miittejä ja muita tapahtumia sekä klubin omana toimintana että muiden tapahtumajärjestäjien toimesta. Jäsenet saavat pääsääntöisesti alennuksen tapahtumien sisäänpääsymaksuista.
 8. Jäsenyys katsotaan irtisanotuksi, mikäli jäsenmaksu on ollut maksamatta 5 päivää. Jäsenyyden voi myös irtisanoa kesken jäsenyyden ilmoittamalla siitä henkilökunnalle. Maksettuja jäsenmaksuja ei kuitenkaan palauteta.
 9. Jokainen klubin jäsen on itse vastuussa omasta ja kumppaniensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Klubi, klubin taustayhtiö, yhtiön hallitus, osakkaat tai tapahtumanjärjestäjät eivät ole vastuussa jäsenten toiminnasta tai niiden seurauksista.
 10. Klubi on tarkoitettu kaikille BDSM:stä ja fetisseistä kiinnostuneille. Klubilla ei hyväksytä toisten jäsenten suuntautumisten ja fetissien arvostelua, paheksuntaa ja vähättelyä. Tavoitteena on kaikille turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.
 11. Kunnioita toisia ihmisiä ja heidän yksityisyyttään! Älä puhu siitä, kenet näit klubilla tai mitä siellä tehtiin. Tämä koskee kaikkea keskustelua jossa ihmiset jotka eivät ole olleet paikalla saavat tietää asioita joita eivät muuten tietäisi, ja tämä koskee kaikkia viestintävälineitä. Yksityisyyden kunnoittamiseen kuuluu myös valokuvauskielto, joka on voimassa klubitiloissa. Valokuvauskiellosta voidaan poiketa tapauskohtaisesti, mutta tästä tiedotetaan henkilökunnan toimesta selkeästi erikseen.
 12. Klubi on auki jäsenille 24/7 eli jäsenet voivat käyttää tiloja aina niin halutessaan. Jäsenet voivat avata ovet sähköisellä avaimellaan ja he ovat vastuussa avainten turvallisesta säilyttämisestä ja ovien lukitsemisesta. Jokaisen jäsenen tulee saapuessaan käyttää omaa avaintaan.
 13. Sähköisen avaimen käytöstä tulee merkintä lokiin, näin voidaan tarvittaessa selvittää kulloinkin klubilla oleskelleet jäsenet. Sisäänkäynnin yhteydessä on myös turvakamera, jolla varmistetaan, että klubille ei pääse asiattomia henkilöitä.
 14. Jäsen vastaa siitä, ettei hän päästä sisään klubille asiattomia ihmisiä. Asiattomien ihmisten päiväjäsenyysmaksut peritään tarvittaessa jäseneltä.
 15. Kaikessa toiminnassa käytetään ehdottomasti SAFE, SANE, CONSENSUAL -periaatetta.
  • Sessioinnin ja muun toiminnan tulee aina olla TURVALLISTA kaikille osapuolille ja muille klubilla oleskeleville.
  • Kaiken toiminnan tulee pysyä JÄRKEVISSÄ ja KOHTUULLISISSA rajoissa niin, että kenellekään ei aiheudu fyysistä tai psyykkistä vahinkoa.
  • Kaikessa sessioinnissa ja toiminnassa tulee osapuolten välillä vallita SUOSTUMUS ja YHTEISYMMÄRRYS tehtävistä toimenpiteistä, session kestosta ja toiminnalle asetetuista rajoista.
  • Sessioissa on aina oltava kaikille osapuolille selvät turvasanat ja -eleet tai niihin rinnastettavaa kommunikaatiota, joita on ehdottomasti kunnioitettava ja noudatettava. Klubin yleinen turvasana on PUNAINEN/RED jota kaikkien on ehdottomasti noudatettava, keskinäisistä sopimuksista riippumatta.
 16. Jäsenet sitoutuvat noudattamaan yleistä siisteyttä ja toimimaan huomaavaisesti muita jäseniä kohtaan.
  • Muille tilan käyttäjille annetaan sessiointirauha, älä koske toisiin ihmisiin tai heidän välineisiinsä ilman lupaa!
  • Kalustoa ja välineistöä on käytettävä turvallisella tavalla.
  • Kalusto ja välineistö pyyhitään desinfioivalla aineella aina käytön jälkeen.
  • Kalusto ja välineistö palautetaan omille paikoilleen käytön jälkeen.
  • Roskat laitetaan niille varattuihin astioihin.
  • Sessioasemien ja erillisten huoneiden käytössä huomioidaan myös muut jäsenet luovuttamalla niiden käyttö kohtuullisen ajan puitteissa odottajille.
  • Jäseniltä edellytetään erityistä huolellisuutta ovien lukitsemisessa, jotta klubille ei pääse luvattomia henkilöitä.
  • Jäsenten edellytetään kertovan klubin henkilökunnalle, mikäli he havaitsevat henkilöön kohdistuvaa vaaraa tai klubin tiloissa, kalustossa tai välineistössä turvallisuuteen vaikuttavaa kulumista tai rikkoontumista. Jäsenet ovat korvausvelvollisia, mikäli klubin tiloja, kalustoa tai välineistöä vaurioituu tai rikkoutuu heidän toimintansa vuoksi normaalia kulumista enemmän.
 17. Jäsenet voivat tuoda klubille mukanaan syötävää ja juotavaa. Myös omat alkoholijuomat ovat sallittu. Muista kuitenkin turvallisuus sessioinnissa ja huomioi muut tilan käyttäjät! Henkilökunnalla on oikeus poistaa klubilta selvästi päihtynyt, häiritsevästi tai vaarallisesti käyttäytyvä henkilö.
 18. Liiketoiminnan harjoittaminen klubitiloissa jäsenen tai vieraan toimesta on ehdottomasti kielletty.
 19. Jokainen jäsen sitoutuu noudattamaan klubin sääntöjä. Klubin henkilökunta voi sääntörikkomuksen tapahtuessa harkintansa mukaan antaa jäsenelle varoituksen ja/tai keskeyttää session tai muun toiminnan sekä määrätä sääntöjen rikkojat poistumaan klubilta. Vakavammissa tapauksissa henkilökunta voi harkintansa mukaan antaa määräaikaisen porttikiellon tai erottaa jäsenen. Henkilökunnan päätös on lopullinen, siitä ei voi valittaa. Määräaikainen tai pysyvä erottaminen ei oikeuta jäsenmaksujen palauttamiseen tai muuhun kompensaatioon.
 20. Kaikki jäsenet ovat velvoitettuja kertomaan viipymättä klubin henkilökunnalle havaitsemistaan sääntörikkomuksista tai mielestään vaarallisesta toiminnasta. Jos toiminta jatkuu vielä senkin jälkeen kun henkilökunta on käynyt puuttumassa asiaan, niin tästä tulee kertoa klubin henkilökunnalle uudestaan.
 21. Suomen lakia ja Helsingin järjestyssääntöjä on noudatettava! Rikokset ja varkaudet ilmoitetaan aina henkilökunnan toimesta viranomaisille.

Copyright © 2021 Clubix Oy